Regulamin Szkolnych Mistrzostw Bydgoszczy w Go

„Nie pozwólcie umysłom gnuśnieć, 
grajcie w GO” - 
Konfucjusz


1.       Cele

a.      Rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań.

b.      Inspirowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego samokształcenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki.

c.       Popularyzacja gry GO wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

d.      Wyłonienie najlepszych graczy (indywidualnie).

e.      Wyłonienie najlepszych szkół (drużynowo).

f.        Podwyższenie poziomu sportowego uczestników.

2.       Organizatorzy

a.       IV Liceum Ogólnokształcące.

b.       Bydgoski Klub Go Jako-Tako.

3.       Termin i miejsce

a.       Termin: 30.05.2019 10:00-15:00.

b.       Miejsce: IV LO w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39.

4.       Uczestnictwo

a.       Prawo do gry posiadają uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu bydgoskiego.

b.       Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej.

5.       Zgłoszenia

a.       Zgłoszenia drogą elektroniczną - szczegóły na stronie: www.bydgoszcz.go.art.pl/mb. Zgłoszenia prosimy dokonać do 30.04.2019 r. podając; imię i nazwisko uczniów, nazwę szkoły, imię i nazwisko oraz nr tel. opiekuna.

6.       ZASADY PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW:

a.       System Szwajcarski

b.       Zasady japońskie: plansze 13x13, Komi 6.5, 15 min +15s byo-yomi.

c.       O kolejności decyduje: NBW, SOS, SODOS, DC.

d.       Do klasyfikacji zespołowej Mistrzostw liczy się suma punktów trzech najlepszych zawodników z drużyny (szkoły).

e.       Punkty dla drużyny przydzielane są za zdobyte kolejne miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Tabela punktacji patrz załącznik nr 1.

7.       Jury

a.       Nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw czuwać będzie powołane jury, pod kierownictwem wyznaczonego przez organizatora sędziego głównego.

8.       Nagrody

a.       Zwycięska szkoła otrzyma puchar.

b.       Dla trzech najlepszych zawodników przewidziane są nagrody.

c.       Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.,

9.       Postanowienia końcowe

a.       Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu sprawuje Organizator.

b.       Opiekę nad uczestnikami sprawują rodzice lub uprawnieni do tego opiekunowie.

c.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos decydujący ma sędzia główny.

Załącznik Nr 1

 

Miejsce

Punkty

1

3

2

2,4

3

2

4

1,7

5

1,5

6

1,4

7

1,3

8

1,2

9

1,1

10 i poniżej

1